فلکه هرزگرد

فلکه هرزگرد آسانسور 40 سانت چهار شیار مبین

فلکه هرزگرد آسانسور 40 سانت چهار شیار مبین

فلکه هرزگرد، یکی از بخش های مهم و اساسی در سیستم تعلیق آسانسور می باشد که برای انتقال قدرت و نیروی موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود و نیروی کششی که در اثر اصطکاک ایجاد شده، بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد. در آسانسور از دو نوع فلکه استفاده می شود که به فلکه های هرزگرد معروف می باشند. فلکه هرزگرد ثانویه و فلکه هرزگرد انحرافی. این فلکه ها جزء اصلی سیستم محرکه آسانسور می باشند و هر گونه مشکل در آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آسانسور بگذارد، پارامتر های فلکه ی هرزگرد آسانسور می بایست با موتور آسانسور هماهنگ باشد.