براکت ریل آسانسور

براکت ریل آسانسور T16

براکت ریل آسانسور T16

براکت ریل آسانسور T9

براکت ریل آسانسور T9

براکت ریل آسانسور T5

براکت ریل آسانسور T5

براکت ریل آسانسور، یکی از متعلقات و ملزومات در نصب ریل آسانسور است که همانند پایه ای محکم، ریل ها را به سازه های آهنی داخل چاهک آسانسور فیکس نموده و اجازه هیچ گونه لرزش و تکانی را به ریل نمی دهد. براکت به همراه لقمه، ریل ها را ثابت نگه داشته تا کابین آسانسور بدون هیچ لرزشی به حرکت خود ادامه دهد. در نصب ریل ها فاصله ی براکت ها بسیار حائز اهمیت است. فاصله آن ها باید به اندازه ای باشد که در هنگام ترمز اضطراری مانع به وجود آمدن مشکل در ریل ها شود. براکت های آسانسور از ورق آهنی با نبشی و ناودانی ساخته می شوند.