جارو برقی صنعتی ۴۰ لیتری توسن مدل ۱۰۴۰VCW

جارو برقی صنعتی ۴۰ لیتری توسن مدل ۱۰۴۰VCW

جارو برقی صنعتی ۳۰ لیتری آاگ مدل AP۳۰۰ELCP

جارو برقی صنعتی ۳۰ لیتری آاگ مدل AP۳۰۰ELCP

جارو برقی صنعتی 25 لیتری میلواکی مدل AS250ECP

جارو برقی صنعتی 25 لیتری میلواکی مدل AS250ECP