سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 200000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 200

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 200000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 200

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 60000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S60

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 60000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S60

سختی گیر برقی فرا الکتریک مدل EDS150i

سختی گیر برقی فرا الکتریک مدل EDS150i

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک  250000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S250

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 250000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S250

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 120000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S120

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 120000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S120

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 150000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S150

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 150000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S150

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 30000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S30

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 30000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S30

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 600000 گرین مدل DT.W.S 600

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 600000 گرین مدل DT.W.S 600

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 350000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 350

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 350000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 350

سختی گير رزینی نیمه اتوماتیک 180000 گرین مدل DT.W.S 180

سختی گير رزینی نیمه اتوماتیک 180000 گرین مدل DT.W.S 180

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 90000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S90

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 90000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S90

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 300000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 300

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 300000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 300

سختی‌ گیر آب یکی از تجهیزات بسیار کاربردی تصفیه آب به خصوص در سیستم‌ های تصفیه آب ورودی ساختمان است که به وسیله فرآیند تبادل یونی، عوامل ایجاد سختی آب مانند کلسیم و منیزیم را از آن حذف می‌ کند. هدف استفاده از سیستم‌ های سختی‌ گیر، حذف مشکلات شایع به وجود آمده توسط آب سخت است. در واقع حذف سختی مازاد آب آشامیدنی، حذف سختی آب ورودی به بویلر، حذف سختی آب تغذیه برج خنک کن از مزایای استفاده از سختی گیر آب می باشد. در صنعت چرم سازی، نساجی، رنگ سازی و رنگرزی، ساختمان سازی و بتن ریزی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.