لوازم جانبی مکانیکی

سوئیچ کنترلی

سوئیچ کنترلی

ترموستات

ترموستات

سختی گیر آب

سختی گیر آب

ترموستات آنالوگ هانیول مدل L641

ترموستات آنالوگ هانیول مدل L641

ترموستات 125 تا 50- درجه شیوا امواج مدل TRB - 125D

ترموستات 125 تا 50- درجه شیوا امواج مدل TRB - 125D

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 60000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S60

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 60000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S60

ترموستات آنالوگ هانیول مدل T6373B1239

ترموستات آنالوگ هانیول مدل T6373B1239

ترموستات دیجیتال هانیول مدل HALOT6861V

ترموستات دیجیتال هانیول مدل HALOT6861V

سختی گیر برقی فرا الکتریک مدل EDS150i

سختی گیر برقی فرا الکتریک مدل EDS150i

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 200000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 200

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 200000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 200

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35

ترموستات تابلویی شیوا امواج مدل TC-70C

ترموستات تابلویی شیوا امواج مدل TC-70C

ترموستات آنالوگ هانیول مدل L4188A

ترموستات آنالوگ هانیول مدل L4188A

ترموستات دیجیتال هانیول مدل HALOT6861H

ترموستات دیجیتال هانیول مدل HALOT6861H

ترموستات 10 تا 30 درجه هانیول مدل T6373B1130

ترموستات 10 تا 30 درجه هانیول مدل T6373B1130

ترموستات دیجیتال هانیول مدل T6590

ترموستات دیجیتال هانیول مدل T6590

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP5

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP5

ترموستات آنالوگ زیمنس مدل RAB11

ترموستات آنالوگ زیمنس مدل RAB11

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک  250000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S250

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 250000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S250

ترموستات کانالی هانیول مدل T991A1210

ترموستات کانالی هانیول مدل T991A1210

ترموستات تک‌‌ مرحله‌ ای جانسون مدل A19ABC-41C

ترموستات تک‌‌ مرحله‌ ای جانسون مدل A19ABC-41C

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 120000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S120

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 120000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S120

ترموستات هوشمند آیریک

ترموستات هوشمند آیریک

پرشر سوئیچ دانفوس مدل MP55

پرشر سوئیچ دانفوس مدل MP55

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 150000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S150

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 150000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S150

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 30000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S30

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 30000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S30

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 600000 گرین مدل DT.W.S 600

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 600000 گرین مدل DT.W.S 600

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 350000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 350

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 350000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 350

سختی گير رزینی نیمه اتوماتیک 180000 گرین مدل DT.W.S 180

سختی گير رزینی نیمه اتوماتیک 180000 گرین مدل DT.W.S 180

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 90000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S90

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 90000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S90

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 300000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 300

سختی گير آب رزینی نیمه اتوماتیک 300000 گرین دماتجهیز مدل DT.W.S 300