زودگیر کننده

ضد یخ (زودگیر کننده و زود سخت کننده) فاقد کلراید

ضد یخ (زودگیر کننده و زود سخت کننده) فاقد کلراید

افزودنی های زودگیر کننده برای کاهش زمان گیرش افزایش مقاومت اولیه به دست آمده به خصوص در بتن ریزی در هوای سرد به منظور تسریع در زمان شروع عملیات عمل آوری بتن و کاهش زمان عمل آوری استفاده می‌شوند. همچنین افزایش سرعت کسب مقاومت بتن به خصوص در سین اولیه منجر به کاهش زمان مورد نیاز برای قالب بندی بتن و به دنبال آن کاهش هزینه های کلی ساخت و ساز میگردد. از مزایای استفاده از این افزودنی ها میتوان باز کردن سریعتر قالب ها، تسریع ساخت، جبران تاثیر دیرگیری بتن در هوای سرد برشمرد. استفاده از این افزودنی ها می‌تواند منجر به کاهش جزیی مقاومت در دراز مدت بتن گردد. استفاده از زودگیر کننده ها عموما در بتن ریزی در شرایط هوا سرد و شاتکریت صورت می‌گیرند.