تصفیه هوای مراکز درمانی

دستگاه تصفیه هوا ایروسان مدل Y-110N

دستگاه تصفیه هوا ایروسان مدل Y-110N

دستگاه تصفیه هوا ایروسان مدل Y-110

دستگاه تصفیه هوا ایروسان مدل Y-110

دستگاه تصفیه هوای مراکز درمانی، جهت فراهم نمودن هوای سالم و بهداشتی در داخل اتاق و بخش استفاده می شود. هدف از تصفیه هوا در مراکز درمانی، به دست آوردن هوای سالم برای تنفس، کاهش غلظت مواد آلاینده تولید شده در داخل بیمارستان و خروج آلاینده‌ها از بیمارستان است. با افزایش تعویض هوا به میزان دو برابر، غلظت ذرات هوابرد در هوا نیز به نصف کاهش می‌ یابد. استفاده از تصفیه هوا در مراکز بهداشتی و درمانی در پیشگیری از انتقال عفونت‌ های هوابرد بسیار موثر می باشد.