منبع انبساط عمودی 400 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-400-2

منبع انبساط عمودی 400 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-400-2

منبع انبساط عمودی 1000 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1000-4

منبع انبساط عمودی 1000 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1000-4

منبع انبساط عمودی 800 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-800-4

منبع انبساط عمودی 800 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-800-4

منبع انبساط عمودی 1200 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1200-4

منبع انبساط عمودی 1200 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1200-4

مخزن انبساط عمودی 80 لیتری طبرستان مدل 1931061

مخزن انبساط عمودی 80 لیتری طبرستان مدل 1931061

مخزن افقی طبرستان حجم 100 لیتر مدل 1031072

مخزن افقی طبرستان حجم 100 لیتر مدل 1031072

مخزن افقی طبرستان حجم 220 لیتر مدل 1031152

مخزن افقی طبرستان حجم 220 لیتر مدل 1031152

مخزن انبساط عمودی 150 لیتری طبرستان مدل 1931101

مخزن انبساط عمودی 150 لیتری طبرستان مدل 1931101

مخزن انبساط عمودی 100 لیتری طبرستان مدل 1931071

مخزن انبساط عمودی 100 لیتری طبرستان مدل 1931071

مخزن انبساط عمودی 200 لیتری طبرستان مدل 1931131

مخزن انبساط عمودی 200 لیتری طبرستان مدل 1931131

منبع انبساط عمودی 1500 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1500-4

منبع انبساط عمودی 1500 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1500-4

منبع انبساط عمودی 600 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-600-4

منبع انبساط عمودی 600 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-600-4

منبع انبساط عمودی 500 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-500-4

منبع انبساط عمودی 500 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-500-4

مخزن عمودی 200 لیتری طبرستان مدل 1131131

مخزن عمودی 200 لیتری طبرستان مدل 1131131

منبع انبساط، وسیله‌ای برای محافظت از سیستم‌ های گرمایشی و همین طور سیستم‌ های آب‌ گرم خانگی، در برابر فشار زیاد می باشد. این منبع در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتورخانه مانند دیگ های آبگرم (بویلر) و چیلر قراردارد و برای کنترل انبساط حجمی آب موجود در سیستم های تاسیساتی در اثر افزایش دما و در عین حال امکان تغذیه آب جبرانی را به وجود می آورد و همچنین فشار سیستم را در حد مورد نیاز تثبیت می کند. این منبع با جبران نمودن کمبود فشار آب، گردش آب با فشار کافی و مناسب را برای طبقات ساختمان، بخصوص طبقات بالاتر، فراهم می‌ کند، همچنین وظیفه کاهش فشار آب ناشی از گرم شدن و افزایش حجم بخار آب در دیگ ها و پکیج ها را نیز بر عهده دارد. منابع انبساط در دو گروه منبع انبساط باز و بسته طبقه بندی می شوند.