منبع کویل دار افقی

منبع کویل دار افقي 600 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 600 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 500 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 500 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 800 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 800 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 1500 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 1500 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 400 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 400 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 300 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 300 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 800 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 800 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 500 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 500 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1500 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1500 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 400 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 400 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1200 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 1200 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 200 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 200 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 600 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 600 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقي 1200 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 1200 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي آب گرم 300 لیتری دماتجهیز

منبع کویل دار افقي آب گرم 300 لیتری دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 1000 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 1000 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقی، مخزنی است که جهت تامین آبگرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها به کار می رود. این منبع گاهی دارای یک کویل و بعضا دارای دو کویل حرارتی است. منابع کویل دار افقی به راحتی قابل تعمیر، سرویس و نظافت می باشند و دارای ظرفیتی در حدود ۳۰۰ الی ۲۰۰۰ لیتر می باشند و جهت تامین آب گرم بهداشتی شهر ها، شهرک های صنعتی و کارخانه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.