منبع کویل دار ایستاده

منبع کويل دار ایستاده 500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 800 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 800 لیتر دماتجهیز

منبع کويلی ایستاده 400 لیتری دماتجهیز

منبع کويلی ایستاده 400 لیتری دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 2000 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 2000 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1500 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1500 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 3000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 3000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1200 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1200 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2500 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2500 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 800 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 800 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 1000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 6000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 6000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 4000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 4000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 5000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 5000 لیتر کرویا

منبع کويل دار ایستاده 1000 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1000 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1200 لیتری دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1200 لیتری دماتجهیز

منبع کویل دار ایستاده، وسیله ایی است که جهت تهیه آب گرم یا بخار مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت زیاد در گرم کردن آب سرد، راندمان بالا، پوشش داخلی و خارجی با رنگ اپوکسی جهت جلو گیری از فرسایش و اکسید شدن آن، تعمیر، تعویض و حمل آسان از مزایای استفاده از منبع کویل دار ایستاده است. در موتورخانه ی هتل ها، بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی و اداری، کارخانجات، استخرها و ... مورد استفاده قرار می گیرد.