منبع تحت فشار

منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا

منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا

منبع تحت فشار تیوپی 500 لیتری زیملت

منبع تحت فشار تیوپی 500 لیتری زیملت

منبع تحت فشار تیوپی 24 لیتری زیلمت

منبع تحت فشار تیوپی 24 لیتری زیلمت

منبع تحت فشار ۵۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار ۵۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 24 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 24 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 80 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 80 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 50 لیتری افقی دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 50 لیتری افقی دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 105 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 105 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 300 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 300 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 100 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 100 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 100 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 100 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 200 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 200 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری دیزل ساز

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری دیزل ساز

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری لئو مدل ۲۴STT

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری لئو مدل ۲۴STT

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری لئو مدل 60FTT

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری لئو مدل 60FTT

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری درجه دار الکتروساز

منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری درجه دار الکتروساز

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۳۶ لیتری استریم

منبع تحت فشار ۳۶ لیتری استریم

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری دیزل ساز

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری دیزل ساز

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری الکتروساز

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری استریم

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری استریم

منبع تحت فشار 300 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 300 لیتری دیافراگمی زیلمت

منبع تحت فشار 1000 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار 1000 لیتری تیوپی زیلمت

منبع تحت فشار، یکی از مهم ترین اجزاء در سیستم آبرسانی است که از یک پوسته ی فلزی یا تیوپ، فلنج و والف تشکیل شده است. جهت حفظ فشار آب در سیستم آبرسانی، کاهش مصرف برق، ذخیره آب، کاهش دفعات روشن و خاموش شدن و پایین آمدن اصطکاک و استهلاک پمپ آب، کاهش مصرف برق، مورد استفاده قرار می گیرد. در برابر سایش، زنگ زدگی و پوسیدگی به دلیل صاف بودن جداره داخل مخزن بسیار مقاوم می باشد. این منبع دارای تیوپی مقاوم است که از انبساط آب جلوگیری می کند و تغییری در طعم و مزه آب مصرفی ایجاد نمی کند. منبع تحت فشار، در خانه ها، کارگاه ها، آتش نشانی ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد.