روان کننده نفتالینی

روان کننده نفتالینی

روان کننده کربوکسیلاتی

روان کننده کربوکسیلاتی

روان کننده لیگنو سولفونات

روان کننده لیگنو سولفونات

روان کننده بتن

روان کننده بتن

ماده افزودنی روان کننده بتن یک محصول کارآمد و مقرون به صرفه بر پایه لیگنوسولفونات می باشد که به دلیل حصول به کارایی و کاهش آب بتن به طرح اختلاط بتن افزوده می شود .  روان کننده بتن بدون تغییر در روانی مقدار آب مخلوط بتن را کاهش دهد ویا بدون تغییر مقدار آب اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش می دهد و یا اینکه هر دو اثر را به صورت همزمان برای بتن ایجاد می کند.