بوستر پمپ متغیر 8 اسب گراندفوس مدل CR10-9

بوستر پمپ متغیر 8 اسب گراندفوس مدل CR10-9

بوستر پمپ متغیر 4 اسب گراندفوس مدل CR5-10

بوستر پمپ متغیر 4 اسب گراندفوس مدل CR5-10

بوستر پمپ، به مجموعه یک یا چند پمپ گفته می شود که به صورت موازی بواسطه کلکتور های مکش و دمش به یکدیگر متصل شده اند. بوستر پمپ وظیفه تامین دبی و فشار آب مورد نیاز مجموعه آبرسانی و یا آتش نشانی و کشاورزی را بر عهده دارد. در ساختمان های وسیع و یا مرتفع که فشار شبکه آب شهری جوابگوی تامین فشار و دبی مورد نیاز نیست از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود همچنین در تمامی سیستم های آتش نشانی استاندارد به جهت تامین آب جعبه های آتش نشانی، هوزریل ها، اسپرینکلرها و .... مورد استفاده قرار می گیرد.