پمپ آب بشقابی نفیس فلو مدل NCM 75

پمپ آب بشقابی نفیس فلو مدل NCM 75

پمپ آب بشقابی هاچاسو مدل VPM130

پمپ آب بشقابی هاچاسو مدل VPM130

پمپ آب بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ آب بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ آب بشقابی دلتا مدل CPM158

پمپ آب بشقابی دلتا مدل CPM158

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMB 300T IE3

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMB 300T IE3

پمپ آب بشقابی ارس مدل CS200/2

پمپ آب بشقابی ارس مدل CS200/2

پمپ آب بشقابی ارس مدل CS150/2

پمپ آب بشقابی ارس مدل CS150/2

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/00

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/00

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMB 300TL

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMB 300TL

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMA100ML

پمپ آب بشقابی ابارا مدل CMA100ML

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/01

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/01

 پمپ آب بشقابی در دو مدل سانتریفیوژ و جابه جایی مثبت جهت انتقال سیالات تمیز و غیر خورنده مانند آب ، روغن ، حلال ها در زمینه مصارف خانگی و صنعتی نظیر تأمین آب ، آبیاری باغ ، انتقال سیالات به بخش های مختلف تأسیسات ، کاربرد دارد . در پمپ بشقابی مقدار آبدهی بیشتر است.