انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

انجمن ها

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز ، تشکّلی حرفه ای و غیر انتفاعی در حوزه های معماری، شهر سازی، طراحی شهری و حرفه های وابسته با اهداف زیر است : دفاع از منا فع صنفی وحرفه ای شرکت های عضو انجمن از طریق تاثیر گذاری بر قوانین، مقرّرات و آئین نامه های دولتی . بهبود شرایط زیستی شهرهای کشور از طریق مشارکت در طراحی، نظارت و مدیریت طرحهای توسعه شهری کشور، آموزش، برگزاری نشستهای علمی و تخصّصی و نیز انجام تحقیقات و مقالات در زمینه مسائل شهری. ارتقای کیفی صنعت ساختمان از طریق همکاریهای مستمر در طراحی، نظارت و مدیریّت اجرا با سازمانهای توسعه گر در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی با هدف توسعه پایدارو حفظ ثروتهای ملی. کوشش در جهت توسعه ی صدور خدمات فنی- مهندسی در حوزه های فعالیت اعضای انجمن.

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید