شرکت پلارک پلاستیک

تاسیسات آب و فاضلاب

شـرکت پلارک پلاسـتیک در سـال 1364 بـا اهـداف تولیـد مصنوعات پلاسـتیکی، صنایـع خودروسـازی و مخابراتـی و لوله هـای پلی اتیلـن، آبرسـانی و اتصـاالت آن بنیانگـذاری گردیـد. شرکت در رابطه با مدیریت کیفیت، موفق به دریافت گواهینامه های 2008: 9001 ISO و اسـتاندارد ملـی 2-14427 و 7607 و دیگـر تاییدهـای لازم از وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت نیـرو و... بـرای تولیـد لوله هـای پلـی اتیلـن سـبک و سـنگین گردیـد.

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید