شرکت آلوم آرت

مصالح ساختمانی

آﻟﻮم آرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻪ کارگیری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ بهره وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ چندین ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ نمای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در راستای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اجرای ﭘﺮوژه های ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید